Usługi BHP

Nasze działania w tym zakresie obejmują:

przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego
merytoryczną pomoc w realizacji nakazów, decyzji i zarządzeń pokontrolnych wydawanych przez Państwową Inspekcję Pracy
przeprowadzanie przeglądów i kontroli warunków pracy w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
opracowywanie czytelnych instrukcji BHP dotyczących poszczególnych stanowisk pracy
przeprowadzanie kompleksowych ocen stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe

Dla naszych Klientów przeprowadzamy i organizujemy wymagane przepisami prawa szkolenia BHP.
W ramach usług szkoleniowych przeprowadzamy szkolenia wstępne i okresowe.

Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk.

Szkolenia okresowe przeprowadzamy dla:

pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami
dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
dla pracowników administracyjno-biurowych