Usługi księgowe

Oferowane przez nas usługi księgowe przeznaczone są dla małych i średnich przedsiębiorstw, jednoosobowych działalności gospodarczych, stowarzyszeń, fundacji, spółek prawa handlowego i wspólnot mieszkaniowych.

Realizowane przez nas usługi księgowe zajmują się szerokim aspektem zagadnień, charakter działalności obsługiwanych przez nas klientów dotyczy branży handlowej, usługowej, transportowej, budowlana, wolnych zawodów i organizacji pozarządowych.

W ramach naszych zadań zobowiązujemy się do:

prowadzenia ksiąg z należytą starannością w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego
prowadzenia wymaganych przepisami prawa ewidencji księgowych (ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje do celów podatku od towarów i usług)
ustalania wysokości należnych zaliczek na podatek VAT i podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzanie wymaganych przepisami prawa podatkowego miesięcznych/kwartalnych deklaracji, składanie deklaracji do Urzędu Skarbowego
sporządzania zeznań rocznych
ustalania wysokości należnych rozliczeń z ZUS i przekazywanie do ZUS-u deklaracji miesięcznych, rejestrowych/aktualizacyjnych
przekazywanie Zleceniodawcy informacji o wysokości podatków do US i składek do ZUS w ustalonych terminach

Dodatkowo w ramach naszych usług księgowych oferujemy:

udział w kontrolach podatkowych
wyprowadzanie zaległości